Yhteistyökumppanit

Tausta

Vuonna 2011 Ruovedellä alettiin määrätietoisesti kartuttamaan ja laajentamaan yhteistyöverkostoa vastaanottokeskuksen (lyhenne vok) ja paikallisten toimijoiden välillä. Yhteydenotto lähti pääasiassa keskuksesta käsin. Yhteistyötä oli jo aiemmin tehty joidenkin tahojen kanssa, mutta yhteydenpito ei ollut aktiivista. Vuoden aikana verkostoja saatiin kasvatettua. Sana positiivisesta yhteistyöstä vastaanottokeskuksen kanssa levisi myös muille toimijoille.

Vastaanottokeskuksen muutto Mänttä-Vilppulaan vuoden 2012-13 vaihteessa merkitsi uusien yhteistyökumppaneiden etsimistä. Mahdollisiin yhteistyökumppaneihin otettiin yhteyttä jo hyvissä ajoin ja osa toimijoista oli itse yhteydessä vokkiin päin. Yhteistyöpalavereja järjestettiin mm. paikallisen opiston, seurakunnan, museon, eläkkeensaajien ja SPR osaston kanssa. Mänttä-Vilppulan toimijat olivat kiitettävän aktiivisia ja valmiita tekemään yhteistyötä.

Perustelut

Yhteistyökumppaneiden avulla pystytään laajentamaan asiakkaille tarjottuja mahdollisuuksia. Vastuun jakaminen helpottaa myös työmäärää sekä jakaa mahdollisia kuluja. Kuntalaisten kanssa järjestetyt toiminnalliset tapahtumat kasvattavat monikulttuurisia kohtaamisia. Kuntalaisille kohtaamiset voivat olla yhtä opettavaisia kuin asiakkaille, sillä he saavat tilaisuuden tutustua eri kulttuureista tuleviin ihmisiin. Näillä kohtaamisilla pyritään vahvasti suvaitsevaisuuden kasvattamiseen ja tasa-arvoon kannustamiseen.

Vastaanottokeskuksen yhteistyötahoksi voi pyytää erilaisia harraste- ja urheiluseuroja, järjestöjä, seurakuntaa, projekteja, museoita, kouluja, kirjastoa jne. Yhteistyökumppaneita voi myös lähteä kartoittamaan omien henkilökohtaisten kontaktien kautta.  Yhteistyötä voidaan tehdä tapahtumien, kerhojen, harrasteyhteistyön tms. saralla. Yhteistyö voi olla jatkuvaa tai kertaluonteista.

Tulokset

Yhteistyön tekeminen eri tahojen kanssa on parhaassa tapauksessa erittäin palkitsevaa kaikille osapuolille: asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja vastaanottokeskuksen työntekijöille.

Asiakkaille yhteistyökumppaneiden kanssa tehdyt toiminnat laajentavat vokin henkilökunnan ulkopuolisia sosiaalia kontakteja. Toiminnot laajentavat keskuksen tarjontaa ja ne antavat uusia kokemuksia myös vokin henkilökunnalle. Jos henkilökunnan apua ei tarvita toimintojen järjestämisessä, ne vuorostaan vapauttavat heidät muiden töiden pariin.

Yhteistyökumppaneille tehdyn kyselyn mukaan monikulttuurisista tapahtumista on myös heille hyötyä, sillä ne antavat heille monikulttuurista kokemusta. Se mitä eri yhteistyötahot toivovat, on yhteyshenkilöä vastaanottokeskuksesta, keneen he voivat tarvittaessa olla aina yhteydessä.

Hyvät käytännöt

Vastaanottokeskusten pitää itse olla hyvin aktiivisia yhteistyökumppaneiden etsinnässä. Keskusten tulisi nimetä vähintään yhdestä työntekijästä  yhteistyövastaava, joka huolehtii yhteydenpidosta yhteistyökumppaneihin.

Yhteistyön aloittaminen vie joskus aikaa, mutta toisinaan yhteistyö voi käynnistyä nopeastikin, kunhan osapuolet löytävät yhteisen tahtotilan. Aloittakaa mahdollisten yhteistyökumppaneiden etsintä kartoittamalla paikalliset toimijat. Ottakaa yhteyttä esim. seuraaviin toimijoihin: kirjasto, opisto, seurakunta, SPR paikallisosasto ja oman piiriin monikulttuurisuustyöntekijä, museot ja erilaiset monikulttuuriset projektit.

 

Esimerkkejä YES-hankkeen yhteistyötahoista ja -toiminnoista

Vapaa-aika ja harrasteyhteistyö

 • Autere-opisto

Opiston kanssa järjestettiin kuntalaisille avoimia kansainvälisiä ruokailtoja. Iltoja pidettiin Mänttä-Vilppulassa jo ennen vokki muutti paikkakunnalle. Ruokailtojen tarkoituksena oli tuoda asiakkaita ja kuntalaisia yhteen niin, että asiakkaat opettivat oman maan ruokakulttuuria kuntalaisille. Illoissa myös esiteltiin erilaisia ruokailutapoja ja musiikkia. Opisto tarjosi keittiötilan ja hoiti ilmoittautumiset, hanke kustansi ruoat.

 • Serlachius-museo

Museo räätälöi vokin kerhoille erilaisia museokäyntejä. Esim. luontokerho kävi museon metsästysnäyttelyssä ja Mänttä tutuksi –kerho tutustui paikalliseen historiaan kaupungin pienoismallien ja kuvien avulla. Lisäksi museossa pidettiin mediapajoja, jotka oli tarkoitettu vokin eri kouluryhmille. Opastetut museokäynnit oli hankittu ostopalveluna, mutta ne olivat hinnaltaan erittäin huokeita. Museo myös kutsui keskuksen asiakkaita vieraikseen erilaisiin tapahtumiin.

 • Mäntän eläkkeensaajat

Järjestö kutsui keskuksen naisasiakkaita ja lapsia heidän vieraakseen esim. ystävänpäivätapahtumaan. Eläkkeensaajien edustajia kävi myös opettamassa naisia kutomaan sukkia keskuksen kerhotilassa.

 • Siivet OY

Yhteistyötä tehtiin lastensuojeluyksikkö Siivet Oy kanssa erilaisten tapahtumien ja kerhojen osalta. Siivet toimii ryhmä- ja perheryhmäkotina alle 18-vuotiaille turvapaikanhakijoille ja oleskeluluvan saaneille. Vokin asiakkaat tekivät vierailuja Siiville mm. kansainvälisten ruokailtojen merkeissä (kustannukset jaettu puoliksi) ja  Siipien lapsia kutsuttiin mukaan keskuksen tapahtumiin ja kerhoihin.

 • Virtain 4H-yhdistys

Yhteistyössä Virtain 4H-yhdistyksen kanssa järjestettiin erilaisia toiminnallisia tapahtumia kuten diskoja alakouluikäisille ja leivontatapahtuma keskuksen ja kunnan lapsille.

 • Hirsilän Pyrkivät

Oriveden jalkapalloseura Hirsilän Pyrkivien kanssa järjestettiin harjoitusotteluita eri kesinä. Seuran pitämiin jalkapalloturnauksiin osallistuttiin myös useampana vuotena. Otteluihin mentiin keskuksen omalla autolla. Hirsilän Pyrkivät otti kolme keskuksen asiakasta pelaamaan myös heidän seuraansa (kustansi lisenssit).

 • SPR Hämeen piirin monikulttuurisuustoiminnankehittäjä

Monikulttuurisuustyöntekijän kautta keskus sai paljon erilaisia yhteistyökuvioita (toimi välittäjänä). Esim. taiteilija Tageshi Moro teki valokuvausprojekteja keskuksen asiakkaista ja Tampereella asuvia monikulttuurisuudesta kiinnostuneita vapaaehtoisia kävi toisinaan vierailulla keskuksella. Monikulttuurisuustyöntekijä myös tiedotti erilaisista tapahtumista ja keräyksistä.

 • SPR Hämeen piiri

SPR Hämeen piirin kautta keskuksen lapsia pääsi mukaan SPR:n Reddie Kids –leirille. Hämeen piiri kattoi lasten osallistumismaksut. Keskuksen tehtävä oli järjestää lasten kuljetus sekä lasten vanhempien opastus (esim. mitä leirille tarvittiin mukaan).

 • Visuveden Kullanhuuhtojat ry

Järjestön edustajat, joista kaksi toimi myös vokin työntekijöinä, järjestivät keskuksella kullanhuuhdonnan harjoituksia ja kisoja. Yhdistyksen kautta saatiin kaikki tarvittavat välineet. Kesällä 2012 Visuveden Kullanhuuhtojat ry halusi monikulttuurisen joukkueen Jämsän Himoksella järjestettäviin kullanhuuhdonnan Euroopan mestaruuskisoihin. Yhdistys maksoi kahdeksan asiakkaan osallistumismaksut. Keskuksen työntekijä hoiti asiakkaiden kuljetuksen.

 • Seurakunta

Ruoveden ja Mänttä-Vilppulan seurakuntien perhekerhojen vetäjät kävivät keskuksella vetämässä perhekerhoa vastaanottokeskuksen asiakkaille. Kerhoon saivat osallistua kaikki yksinhuoltajat ja perheelliset, joilla oli alle kouluikäisiä lapsia. Kerhossa musisoitiin, askarreltiin, muovailtiin, maalailtiin jne. Ruovedellä kerho oli viikoittainen ja yksi vokin työntekijä osallistui aina kerhokerralle. Mänttä-Vilppulassa seurakunnan työntekijöiden vetämää perhekerhoa järjestettiin joka toinen viikko.

 • SPR paikalliosastot

Yhteistyössä SPR Ruoveden osaston kanssa järjestettiin mm. ystävätapahtuma kuntalaisille ja asiakkaille. SPR Mäntän osasto järjesti asiakkaille arjen ensiapukoulutusta vokin kerhotilassa. SPR keskustoimiston ja SPR Mäntän osaston kanssa pidettiin monikulttuurisuudesta kiinnostuneille kuntalaisille Tulijan tueksi -koulutus, jonka kautta keskus löysi kaksi vapaaehtoista. Molempien osastojen kanssa osallistuttiin SPR:n keräyksiin ja teemapäiviin /-viikkoihin.

 • Ruoveden kesäteatteri

Kesällä 2012 Ruoveden kesäteatteriesitykseen ”Peppi Pitkätossu” pääsi mukaan osa draamakerhon asiakkaista. Edellisenä vuonna taidekerhon asiakas maalasi taustakankaita teatterin käyttöön.

 • Muroleen kylätoimikunta

Muroleen kylätoimikunta organisoi vuosittain Pirkan Pyöräily –kisan huoltopistettä ja he ovat halunneet saada keskuksen asiakkaita mukaan. Asiakkaat tarjosivat pyöräilijöille ruokaa ja juomaa yhdessä kuntalaisten kanssa.

 • Ruoveden vanhainkoti

Ruoveden vastaanottokeskus sijaitsi aivan vanhainkodin vieressä. Vokki ja vanhainkoti järjestivät yhteistyössä Vapaaehtoistyö voimavarana -koulutuksen, jonka kautta asiakkaita kannustettiin vierailuille vanhainkodille osana ystävätoimintaa. Keskuksen oma ystäväkerho kävi myös ulkoiluttamassa dementia-osaston asukkaita. Hyvän yhteistyön tuloksena syntyi yksi työkokeilupaikka. Asiakkaan tehtävänä oli toimia parin viikon ajan vanhainkodin talonmiehen apuparina.

 • Kirjastot

Lähialueen kirjastoissa esiteltiin keskuksen taidekerholaisten töitä mm. rasisminvastaisellla viikolla. Mänttä-Vilppulan kirjastossa järjestettiin myös kielikahvilaa vokin naisasiakkaille. 

Hankeyhteistyö

 • Avainsäätiön Esteetön viestintä

Esteetön viestintä –hanketyöntekijä opetti  kuvatyökalujen käyttöä vokin työntekijöille ja antoi ideoita lasten kerhojen vetämiseen. Kuvat toimivat kommunikoinnin tukena.

 • Suomen pakolaisapu Ry, KOTILO-projekti

Projektityöntekijä järjesti asiakkaille mm. kotokoulu-opetusta koskien asunnon etsintää Suomessa. Yhteistyössä pohdittu ja kuvattu materiaalia mahdolliseen asiakkaille suunnattuun asumiskoulutukseen.

 • Sataedu Voima-hanke

Hankkeen kautta saatiin kirjallista materiaalia asiakkaille koskien esim. yrittäjyyttä Suomessa ja internetlinkkejä itsenäiseen suomen kielen opetukseen.

 • Pirkanmaan taidetoimikunta ja elokuvakeskus sekä Tampereen ammattikorkeakoulu

Yhteistyössä videoprojekti, jonka tuloksena syntyi kaksi lyhyt elokuvaa sekä yksi rap-video. Videot esitettiin vastaanottokeskuksen syntymäpäivillä. Yksi lyhytelokuva katsottavissa etusivulla.

 • Taiteilija Tageshi Moro

Moro kuvasi asiakkaita omaan valokuvausprojektiinsa, minkä aiheena oli saunominen. Myöhemmin syntyi toinen projekti, johon hän valokuvasi kolmea asiakasta koskien heidän elämäänsä vastaanottokeskuksessa. Valokuvanäyttely pidettiin Serlachius-museolla. Voit lukea näyttelystä enemmän tästä.

 • Kulttuuriosuuskunta UULU

UULU:n työntekijät järjestivät soitinten rakennuskerhon vokin kouluikäisille lapsille ja he pitivät perhekerhoa joka toinen viikko alle kouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmille. Perhekerhossa laulettiin, soitettiin, tanssittiin ja leikittiin.

Pääkohdat ja opetukset

 • Nimetkää yhteistyövastaava, joka kartoittaa mahdollisia yhteistyökumppaneita, huolehtii yhteydenpidosta ja käy yhteistyöpalavereissa
 • Ota yhteyttä paikallisiin seuroihin, järjestöihin, hankkeisiin jne.
 • Vastaanottokeskus voi toimia eri tahojen koolle kutsuvana osapuolena ja järjestää yhteistapaamisia eri toimijoille
 • Vastaanottokeskuksen pitää olla aktiivinen osapuoli!
 • Yhteistyö voi olla hyvin moninaista ja palkitsevaa
Image Image